Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Márk 1:16-20; Márk 2:13-14
Igehirdető:
Találatok:
696
Igehirdetés megjegyzések:

  16. Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
  17. És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.
  18. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.
  19. És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
  20. És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.

(Márk Evangyélioma 1,16-20)

  13. És ismét kiméne a tenger mellé; és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanítja vala őket.
  14. És a mikor tovaméne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát, a ki a vámszedő helyen ül vala, és monda néki: Kövess engemet. És felkelvén, követi vala őt.

(Márk Evangyélioma 2,13-14)